Извештаи за користење на средствата за даночно ослободување на џудисти