Во рамки на своите годишни активности Комисијата за едукација и лиценцирање го подготви списокот на тренери кои до 29.02.2020 година се стекнале со лиценци, а кои ќе бидат со важност за 2020 година.

Број

Име и презиме:

Број на лиценца

Категорија

1.

Славе Димитријоски

001

Џудо тренер специјалист

2.

Дејан Мицкоски

002

Џудо тренер А

3.

Горан Мицкоски

005

Џудо тренер професор по спортот

4.

Рубин Пеески

008

Спортски џудо учител

5.

Александар Димитријоски

009

Спортски џудо учител

6.

Драган Шекероски

010

Спортски џудо учител

7.

Александар Фузевски

011

Џудо тренер Б

8.

Ѓорѓија Стојанов

012

Џудо тренер А

9.

Марин Билјаноски

013

Џудо тренер Б

10.

Игор Паскоски

014

Џудо тренер професор по спортот

11.

Марјан Колев

015

Спортски џудо учител

12.

Нада Ристов

020

Џудо тренер А

13.

Александар Ѓорѓиоски

023

Џудо тренер А

14.

Петар Ристески

024

Спортски џудо учител

15.

Сашко Ангелов

025

Спортски џудо учител

16.

Ердал Факиќ

026

Спортски џудо учител

17.

Киро Здравески

029

Спортски џудо учител

18.

Маке Спиркоски

032

Спортски џудо учител

19.

Јове Паскоски

034

Спортски џудо учител

20.

Мики Чадамов

036

Спортски џудо учител

21.

Марио Тошески

037

Спортски џудо учител

22.

Игор Димитријоски

039

Џудо тренер Б

23.

Амра Фејзула

041

Спортски џудо учител

24.

Артан Рушити

043

Спортски џудо учител

25.

Берна Шерифовска

044

Спортски џудо учител

26.

Вера Шекероска

045

Спортски џудо учител

27.

Филип Макалоски

046

Спортски џудо учител

28.

Александра Најдоска

049

Спортски џудо учител

29.

Менде Илијоски

050

Спортски џудо учител

30.

Омер Сулејмани

051

Спортски џудо учител

31.

Никола Божиновски

052

Спортски џудо учител

32.

Јованка Лазарова

053

Спортски џудо учител

33.

Маја Бобан

054

Спортски џудо учител

34.

Миодраг Стојановиќ

055

Спортски џудо учител

35.

Стефан Бојаџиев

056

Спортски џудо учител

36.

Благојче Митрески

057

Спортски џудо учител

37.

Трајче Марков

058

Џудо тренер Б

38.

Марио Цинцароски

059

Спортски џудо учител

39.

Борче Неданоски

060

Спортски џудо учител

40.

Слаџан Ристов

061

Џудо тренер Б